Waarmtekamara

Mei in waarmtekamera kinne je ûnder oare sjen wêr’t in hûs it measte ‘temperatuerlekken’ hat. Bygelyks op plakken dêr’t de spou-isolaasje mist, of by it opsykjen fan in lek yn de flierferwaarming. De mûnegroep is fan doel sa’n kamera oan te skaffen.