Waarme winterpracht

It earste kulturele evenemint fan de nije Swin.Swette-kommisje is tige slagge. De tsjerken fan Reduzum, Idaerd en Friens sieten justermiddei hielendal fol. Ek de ôfsluting by Tjitte en Boukje yn de skuorre luts in soad minsken.