Waarme fuotten

Fokje Ploegmakers en Geeske Smorenburg hawwe sa’n 7 jier der foar soarge, út namme fan doarpsbelang, dat lytse poppen mei waarme fuotten yn ‘e widze leine.
Se hawwe no besletten om te stopjen mei it breidzjen en rûnbringen fan de sokjes. Binne der minsken dy dit oernimme wolle? En dizze moaie tradysje sa yn stân hâlde? Dan kinne jimme kontakt opnimme mei de Wolwêzengroep