Waarme fuotten

Al jierren krije âlders fan Redùster poppen, út namme fan doarpsbelang sokjes.
De lêste jierren binne it Blijke Vellinga en Carina van der Weg dy’t de sokjes breidzjen en nei de jonge âlders bringe sadat harren poppe mei waarme fuotten yn ‘e widze leit.