Waakhûnen

Twa guozzen bewake as in pear echte waakhûnen it sportfjild. Elkenien dy’t te ticht by harren yn de buert komt jeie se mei in soad leven fuort.