Wa wit it?

Ut en troch komme je al surfend oer it net moaie sites tsjin. Sa fine jo op ‘e side fan it Frysk Fotoargyf printsjes fan âld Reduzum. Hjir fûnen we in print fan in hús yn de buorren. Mar wa wit wêr’t dit hús stiet of miskien stien hat?