Wa wit hjir mear oer te fertellen

Aly van der Mark is oan de gong mei it oarlochsboek. Har pake Gjalt van der Mark wie eartiids yn mear doarpen gymnastykmaster. Wa wit fan hokker gymnastiekferiening dizze foto is? Binne der minsken dy’t hjir mear oer witte?
Jim kinne kontakt op nimme mei de redaksje as de argyfgroep .