Wa wit hjir mear fan?

Wylst kreambesite sneon 12 jannewaris jûns drok de lytse poppe bewûndere, is har auto dy’t oan de Ayttawei 7 stie, oanriden. De skea (twa doarren en in ûnderdrompel) is grut. Der lei spitigernôch gjin briefke by. As der minsken binne dy’t tsjûge west ha fan dit foarfal, dan graach efkes kontakt opnimme mei Johan de Vreeze