Wa wit hjir in oplossing foar?

Op it sportfjild wurd der troch de jeugd, neist kuorbal ek in protte fuotballe. Mar no is de goal stikken en net mear te brûken. Miskien kin der makke wurde, of moat der in oare komme. Wa kin se helpe mei in oplossing. Stjoer jim reaksje nei de redaksje