Wa wit de tekst?

Mei dyn toer sa skeef en stoer,
sjochsto fier de fjilden oer
Oan de iene kant it spoar, oan de oare kant de ….
Dit binne inkele rigels út it doarpsliet fan Reduzum. De redaksje siket minsken dy’t de hiele tekst hawwe. Witte jim it? Mail nei redactie@reduzum.com