Welk doarp wint de €1000

De Bûtengewoan Berikber flyer fûl hjoed by jimme op de matte. Dizze moatte jimme foar 1 febrewaris ynfolje!! Jimme kinne sa foar de leefberens fan jim doarp €1000 fertsjinje. Friens stiet no op 2e plak.
En hawwe jimme de bakfiets ek al spot?