Wa syn boerd is dit?

Yn Reduzum stean in oantal pleatsen dêr’t ûleboerden op sitte. Yn dizze streek kinne jo twa typen ûleboerd fine, of fariaasjes dêr op. Dit binne de types “de Wâlden” en “Mid- Fryslân”. In oantal ûleboerden… mear