Wa stean der op’e foto

Eartiids wie de merke op de âlde iisbaan, wêr no de haven is. As der keatsen wie, hongen der brúne kleden om it fjild.
Wa herkent de minsken op’e foto?
Reagearje kin nei redactie@reduzum.com