Wa lûkt der oan langste ein

It hiele winterskoft hinget der al in âld toulûktou by de Boersma’s yn Friens yn de garaazje.
In lyts fûgeltsje hat dêr in wier keunstwurk makke fan dit fûgelnestke. Se ha noch net útfûn wat foar fûgeltsje dêr no yn wennet, omdat dy hieltiten útnaait as se de garaazje ynriden komme……