Wa kriget se op ‘e panne

Sixma hat wer lekkere fleisprizen klearset foar de winners fan de maatspartij dy’t fan 16.30 oere ôf yn De Welp spile wurdt. Der binne 36 gadingmakkers. Wa fan dizze biljerters sil mei it lekkers thúskomme? De útslach stiet meikoarten op ‘e site of yn de Linepraat.