Wa komt der pannekoeken iten?

De bern fan de Trije Doarpen Skoalle sille op freed 20 maart pankoekbakke foar de âlderein , 65 + fan Reduzum, Friens en Idaerd. Yn alle trije doarpen sille om 12.00 oere de pannekoeken klear stean yn it Lokaal. Graach yn’t foar wol efkes opjaan.
Tongersdei 19 maart bringe de skoalbern alfêst pannekoeken by Caffemed.