Wa is dy man/frou?

Op de rommelmerk hat in persoan yn rôze/reade trui neist dit servys ek noch in klok kocht. Wol dizze man/frou har noch efkes melde? Der is in gewicht foar dy moaie âlde slingerklok lizzen bleaun. Meld jo efkes by redactie@reduzum.net