Wa helpt de iisklub oan moaie muzyk?

Lykas fannemiddei is it ek jûn wer gesellich op ‘e iisbaan yn Reduzum. De koek en zopie giet iepen en foar de leafhawwers is der ek glühwein te keap.
Wa wol in cd meinimme mei moaie (disco)ferskes foar de bern en jongerein?