Ynformaasje frege oer wandkleed

De âlde beukerskoalle is yn de njoggentiger jierren yn ‘e hens gongen. Jierrenlang hong dit bernekeunstwurk oan de muorre yn ‘ t lokaal fan juf Cuperus. Krekt op tiid is it rêden…. Wa wit hjir wat oer te fertellen : wannear is it makke, wa hat der oan meiwurke ? Doarpsargyf.reduzum@gmail.com