Wa hat de ûntbrekkende linepraat?

De redaksje fan de doarpskrante lit alle losse Linepraten sa út en troch ynbine litte ta in jierboek foar yn it doarpsargyf. No docht spitigernôch bliken dat der in probleem is om’t oktober 2013 ûntbrekt. Se wolle dit hiaat hiel graach opfulle. Wa hat dit eksimplaar wól bewarre? Nim dan efkes kontakt op mei de redaksje, sadat sy dêr in kopy fan meitsje kinne.