Wa fangt de langste fisk!

Freed is der oan de nije haven, op ’t Swinlân, in fiskwedstriid foar jong en âld. Wa hengelt de langste fisk der út? Elk moat sels soargje foar in júste fiskfergunning.
De jeugd oant 14 jier dy’t noch gjin jeugdfergunning hat, kin dizze gratis ophelje oan de Buorren 4.