Wa binne dat?

Sjoerd, Sytske en lytse Hette wenje oan de Oerisselsestrjitwei, al beweare guon minsken dat it hûs yn Jirnsum stiet. Hjir binne se de kening te ryk, mei al dat grien om har hinne, de gesellige minsken, de lekkere bierkes fan de Welp of de lekkere salm fan Ale…….
Sjoch foar it hiele ferhaal de linepraat.