Wa binne Benny en Maaike

Wy wenje no in pear moannen yn Reduzum. It befalt goed. Mei alle drokte fan studearjen en lesjaan binne de measte doazen einliks útpakt en is de measte ynrjochting klear (al moatte der noch wat lampeboel en skilderijkes ophongen wurde en lit de nije keukentafel lang op him wachtsje). Wy sjogge der nei út om hjir de kommende desennia te wenjen en hielendal ‘yn te boargerjen’ yn sa’n moai en gesellich doarp. Lez it stik yn linepraat novimber