Wa betinkt in titel?

In gefolch fan de keukentafelpetearen fan ôfrûne winterskoft, is dat der no efter de skermen wurke wurdt oan in nij masterplan. De wurkgroep Masterplan wol hjir in priisfraach oan keppelje. Wa hat in leuk idee foar in titel?