Wa betellet de rekken?

It liket derop dat der besunige wurdt yn Reduzum. Strjitten mei heale buorden as hielendal gjin strjitnammeboerd mear. Foar de ien in utering fan ferfeling, foar de oar is it ferfelend. Ek om’t we yndirekt hjir mei syn allen de rekken foar betelje moatte.