Vrouwen van Nu giet foar duorsume enerzjy

Hoe gean we om mei enerzjyferbrûk en -besparring yn en om it hûs en bedriuw. Bouwe de Boer, enerzjy-ambtner fan de gemeente Ljouwert, sil moarntejûn hjir alles oer fertelle by de Vrouwen van Nu en de Boerinnegroep Mid-Fryslân.
Elts is wolkom om 19.45 oere yn it Lokaal.