Vrouwen van Nu gean út har bol!

In soad leden fan de Vrouwen van Nu hawwe mekoar trôch alle lestige maatregels  lang net sjoen of sprutsen. Om it wachtsjen it ôfrûne skoft in bytsje goed te meitsjen, krigen de leden foar de krystdagen in amaryllisbol. En wat leveret dat in soad leuke berjochten en foto’s op.
Se gean út har bol!