Vrouwen van Nu fiere Vet feestje

De túnklub fan de Vrouwen van Nu bestiet 25 jier, reden foar in VET feestje. By in feest heart taart. Der waarden dan ek prachtige fûgeltaarten makke. Foar de froulju wie der fansels ek stikje taart. Besjoch in foto ympresje