Vrouwe Justitia

It komt wolris foar dat je yn oanrekking komme mei justysje. Freed fertelt de offisier fan justysje, mr. Caroline de Groot, wat der allegear bart yn en rûn de rjochtbank. Elkenien dy’t hjir by wêze wol is wolkom.