Vrouwen van Nu nijs

Contactadres:
Buorren 4
9008SW  Reduzum
Email:Giestmei@gmail.com


oktober 2021
Wy kinne, foarsichtich, wer los……..

18 augustus hiene wy in warming-up fan it nije seizoen, blommen plukke by Jehannes en Els, bakje kofje as tee mei wat lekkers en fansels, efkes byprate. Dêrnei waarden wy wat hinne en wer slingere tusken ús takomstplannen, kinne wy wol as net wat organisearje?
Mar no geane wy dan dochs foar de trochstart…….
nijsbrief hjerst 2021


Juli 2021
Froulju,
Efkes in ferrassing om jim in prachtige simmer en in moaie fakânsje ta te winsken mei in folle knapzak foar leuke aventoeren, oan in stok fan de bekinde oardel meter!
Dit is dan de Lêste kear dat wy it oer de ôfstân hawwe moatte hoopje wy.
En dy reade bûsdoek, dy kinne , dy meie jim oeral foar brûke , mar net foar de corona-noasdrippen.
Wy winskje jim hiele moaie dagen ta, mei leuke útstapkes, omdat it wer kin!
Oant gau, oant sjen!
Wilma, Tsjeppy, Riekje, Jantsje Els en Baukje


Besjoch hjir in lytse fotoreportage Vrouwen van Nu gean Der op út! (myalbum.com)
en in fideoreportage makke troch de redaksje fan Reduzum.com