Interessegroepen

Froulju dy ‘ t in hobby of ynteresse dielen organisearje him yn de ôfdieling yn interessegroepen .
Akwajogge:
op moandei- of tongersdeitejûn yn Ljouwert.
Kontaktpersoan is Afke van Gorkum  til. 601590
Fytse:
Op ‘e 1e moandei fan de moannen april, maaie, juny, july,
augustus en septimber.
Om 13.00 oere starte by kafee van Dijk.
Ynfo by:
Tjitske Spijkstra       til.  601819
Ymkje v/d Sluis       til.  058-2551117
Tsjeppy Hylkema     til.  601139
Nordic Walking
Op moandeitomoarn om 10.00 oere starte by Dukke Zijlstra, Haedstrjitte 55, Reduzum. Ek sûnder stokken kinne je meirinne!
Ynfo by: Itteke de Leeuw  til. 601964
Quilte:
Op de 1e moandei fan’e moanne fan 19.30-21.30 oere yn it Lokaal û.l.f. Itteke de Leeuw til. 601964 en Minke Jorna til. 601601
data 2019: 30 septimber en 4 novimber
data 2020: 6 jannewaris, 3 febrewaris en 2 maart
Der binne noch in pear plakjes frij!
Túnklub:
Mei tún-ekskurzjes, stekjes ruilje ensafh.
Kontaktpersoanen:
Tjitske Spijkstra     til. 601819
Djoeke v.d.Hem     till. 058-2551417
Itteke de Leeuw       til. 601964
14 oktober 19.30 oere yn de sportkantine, wolle wy efkes fiere dat ús túnklup 25 jier lyn oprjochte is.
Dizze jûn is foar alle leden fan de ôfdieling Reduzum e.o. Mei Janet Wagenaar sille wy oan de slach mei “gebak voor blije vogels”. Kosten € 22,50 foar kofje/tee mei wat lekkers en it materiaal. Opjaan foar 7 oktober by Djoeke 058- 2551417 as op de mail; tjeerd.v.d.hem@hetnet.nl
LOL:
Lêzen en besprekken fan boeken, 4 á 5 kear per winterskoft.
Kontaktpersoan: Blijke Vellinga, til. 601023
Reiskommisje
De reiskommisje organisearret ekskurzjes en reiskes,
de kommisje bestiet út de leden:
Wietske Jorna            tel. 0566-601826
Geartsje Kleefstra       tel. 0566-621679
Wilma van Marrum      tel. 0566-602506
Kommend jier stiet op it programma;
Woansdei 16 oktober rûnkuier troch Huzum
Snein 10 novimber J&M Theaterwurk ‘De man fan dyn libben’ om 15.00 oere yn Jirnsum
Jannewaris, febrewaris bringe wy in besite oan in bedriuw.
8 maaie de hiele dei op stap.
Skriuwgroep
De skriuwgroep wie ek dit jier wer warber, ûnder de lieding fan Afke Toren. Afke is hiel kréatief yn it betinken fan opdrachten, dy’t soms mei swiere suchten, mar meastal mei in protte wille, troch ús útfierd wurde.
Ek mochten we in nij talint yn ús groepke wolkom hjitte nl. Sjoukje Bakker. It die bliken dat Sjoukje gefoel foar skriuwen hat, fuort de earst kear kaam se mei in hiel ferrassend ferhaal.
Wy lústerje altyd fol spanning nei elkoars ferhalen en belibje in protte wille oan us skriuw-middeis, dy’t ús even út it deistich libben helje. Dus froulju, as jim nijskjirrich binne nei jim eigen skriuwtalinten, kom dan ris lâns.
Afke, Anneke, Froukje, Sjoukje, Tietsje en Tryntsje.
Oanmelde kin by:
Tietsje Rodenburg       til.  601947
Froukje Popma            til.  601091