Jaarvergadering Uitvaartvereniging

Beste leden,
Algemene Ledenvergadering Uitvaartvereniging Reduzum-Eagum-Idaerd-Friens wordt gehouden op vrijdag 18 maart om 20.00 uur in de kantine sportveld Reduzum om 20.00 uur.
Wij nodigen leden uit voor de 115e, 116e en 117e Algemene Ledenvergadering over 2019, 2020 en 2021 op 18 maart 2022 in de sportkantine te Reduzum
Agenda

 1. Opening en mededelingen;
 2. Notulen ALV 2018;
 3. Jaarverslagen bestuur over 2019, 2020 en 2021
 4. Verslag kascommissie 2019 Piet Posthumus en Fiona de Graaf-de Vries;
  Verslag kascommissie 2020 Tineke van Dijk en Piet Posthumus;
  Verslag kascommissie 2021 Hans Brinksma en Tineke van Dijk;
 5. Benoeming kascommissie 2022: ……………. en Hans Brinksma
 6. Financieel verslag over 2019, 2020 en 2021
 7. Contributie en vergoeding aan dienstengebruik:
  – Voorstel: contributie continueren € 22,50 p.j. per volwassen lid;
  – Voorstel: ledenkorting bij overlijden te verhogen van € 1.100,- naar € 1.150,-
  ingaande 1-1-2022;
 8. Bestuursverkiezing:
  Hylkje Hettinga, herkiesbaar voor 2 jaar.
   Tegen kandidaten kunnen zich tot 1 week van te voren schriftelijk melden bij het bestuur.
 9. Rondvraag.

Graag ontvangen wij van onze leden een emailadres. U kunt dit mailen naar uitvaartver.dle@gmail.com
Het bestuur

Wilt u informatie over onze vereniging dan kunt u geheel vrijblijvend contact met ons opnemen.
Jappie de Vries, voorzitter Tel. 601140
Hylkje Hettinga, secr./p.m. Tel. 602239 / uitvaartver.dle@gmail.com
Paule Schaap Tel. 624352
Pieter Terpstra Tel. 602147
Wimmy v.d. Meer-Koiter Tel. 602382