Fûgelwacht

Fûgelwacht  Reduzum- Friens-Idaerd

D.S. Bangmastrjitte 23
9008 TJ Reduzum
Til. 0566 601590
email: h.boonstra7@kpnplanet.nl

It bestjoer bestiet út:
Jos Bergsma, foarsitter
Lolke Kalsbeek, ponghalder
Anneke Boonstra, skriuwster
Hendrik de Boer
Klaas Hylkema