Nieuws uit de kerk


 

Gemeenteavond 9 maart 2022.
Onze dorpen zonder kerk. Kunt u zich dat voorstellen? Toch is dat in de toekomst niet ondenkbaar en misschien gebeurt het wel binnen enkele jaren. Worden de kerkgebouwen dan ruïnes die we dan als bezienswaardigheid gaan bezoeken? Of nog erger, worden ze gesloopt?
Waar denkt u aan als we het over de kerk hebben? De kerkenraad heeft vaak de vraag gesteld aan mensen uit de dorpen en bijna altijd horen we dat de kerk voor hen het gebouw is. Dan is niet zo vreemd, want de kerkgebouwen staan te pronken in het dorp en zijn van verre aan te wijzen. Ook hoor je wel eens dat men denkt aan een groep mensen die zondags naar een preek gaan luisteren. Is dat het enige wat ze doen?
Als we het hebben over de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd dan bestaat die gemeente uit een groep mensen die een ‘geloofsgemeenschap’ vormen. Van daaruit heeft men een kerkenraad samengesteld waar diakenen, ouderlingen en kerkrentmeesters besluiten nemen over allerlei zaken.
Deze groep mensen wordt telkens kleiner en kunnen op de duur niet meer voltallig zijn om verantwoord besluiten te kunnen nemen.

De kerkenraad staat de komende tijd voor een moeilijke beslissing. Als we niet meer zelfstandig verder kunnen, wat gebeurt er dan met de ‘geloofsgemeenschap’? Met welke buurgemeente kunnen we dan samenwerken of samengaan? Hoe komt het met de gebouwen?
Onze zoektocht is al gaande. We hebben contacten gelegd en een delegatie heeft verkennende gesprekken gehad met de kerkelijke gemeenten in Wergea-Warten, Wirdum, Raerd en binnenkort Grou.
Op woensdag 9 maart 2022 zal de commissie aan onze leden en belangstellenden uitleg geven over de vorderingen van deze verkenningen. Het is een ingewikkelde materie omdat we te maken hebben met de regels die de Protestantse kerk Nederland hanteert voor het reilen en zeilen van de protestantse kerkelijke gemeenten.
Zolang we nog mensen hebben in het kerkbestuur kunnen we aangeven wat van belang is om te behouden; niet alleen onze vrijzinnige wijze van geloven, maar ook de bezittingen zoals de landerijen en de kerkgebouwen en hoe wij steun verlenen aan de armsten om ons heen, het stimuleren van de sociale samenhang in de dorpen en het bevorderen van duurzaamheid.
We hopen op een goede opkomst (leden en niet leden) en te horen hoe jullie er over denken.

 

Palmpasen.
In samenwerking met de ouders in de LEVO-groep van de Trije Doarpenskoalle zal op 10 april 2022 weer een Palmpasenviering gehouden worden. We moeten wel een kleine slag om de arm houden, maar het lijkt erop dat jeugdshowband Takostu weer voorop zal lopen in de Palmpasen optocht. Twee jaar lang kon het niet doorgaan zodat het voor hen ook moeite kost om de draad weer op de pakken. Laten we deze traditie weer in ere herstellen.


Palmpasen op 25 maart 2018
Kerkdiensten.
Zondag 27 februari 09:30 Reduzum ds. S. Hofstra
Zondag 06 maart 11:00 Idaerd ds. L. Geijvoet
Zondag 13 maart 09:30 Reduzum ds. L. Geijlvoet
Zondag 20 maart 09:30 Friens pastor C. Bos
Zondag 27 maart 09:30 Reduzum ds. L. Geijlvoet
Zondag 03 april 11:00 Idaerd ds. L. Geijlvoet


2 februari 2022

Wandelen / Mediteren
Er zijn mensen die mediteren. Zittend op een kussentje in kleermakerszit. Of op een rustige plek langs het water. Hun gedachten worden stiller en rustiger. Ik las laatst zo’n berichtje op internet dat mediteren mensen aantoonbaar anders maakt. Maar ben vergeten waar je dat aan kon zien. Ikzelf heb niet de rust om zo te mediteren, geef ik eerlijk toe. Ik ben meer één van bewegen. Dan ga ik liever wandelen.  Dat is ook heel goed voor het hoofd, ik krijg soms de meest handige nieuwe gedachten. Ik denk ook aan de monnik Tikh Nat Han, die zijn leerlingen de opdracht geeft bewust te wandelen. En onder het lopen te zeggen:

Ik ben aangekomen,
ik ben thuis
in het hier
in het nu.
Ik ben stevig,
ik ben vrij,
in de ultieme dimensie
bevind ik mij.
Ik ben aangekomen.

Je voeten dragen je door de wereld en waar je loopt daar ben je thuis. En de wind om je hoofd maakt je vrij. Het wandelen brengt immers ook je gedachten in beweging.  Het dorp was er ook voor te vinden met de Rinduzum!

Mijn man en ik lopen regelmatig de Groene Ster rond. Vooral met de lockdown een heerlijke manier om je hoofd leeg te maken. Anders ga je toch maar lopen piekeren of tobben. Het viel mij persoonlijk zwaar dat de kerstvieringen in de kerken en de oudjaarsdienst niet doorgingen. Ik heb wat afgewandeld om dat weer wat los te laten. En nu alles weer wat op gang komt, is het toch nog steeds een fijne gewoonte. Onder het wandelen kom je jezelf soms tegen, maar soms kun je over je eigen schaduw stappen. Een fijne rust komt dan over je.  Ik zou het eenieder aanraden die loopt te tobben. Hopelijk dat deze weken de kerkdiensten weer van start mogen gaan. Daar ben je natuurlijk welkom om rustig te luisteren of dromen en mediteren. Liesbet Geijlvoet.
Tot besluit een gedicht van Catharine Visser uit de bundel ‘Weten met het Hart’

 

Grondtoon
Er is een toon, bijna een melodie
Als een dromerige fluit
Ik weet niet waarvandaan
Van ver,
Van diep
Van heel nabij

Vanuit mijn hoofd, mijn hart, mijn ziel
En toch ook niet van daar
Een toon die van de aarde is
Van lucht en oceanen

En van de vroegste zon en maan
Van sterren zonder namen
En van een stem, een woord waaruit
De melodie geboren is
Waardoor ik zonder twijfel weet
Dat niets voorgoed verloren is.

 

Van de Kerkenraad
In dit nieuwe jaar staat de kerkenraad voor een belangrijke beslissing over de toekomst van onze geloofsgemeenschap. Er zijn te weinig mensen zijn die onze kerk willen besturen waardoor we amper aan de regels van de Protestantse Kerk kunnen voldoen. De Samenwerking commissie van onze gemeente zal dit jaar advies geven aan de kerkenraad over welke buurgemeente(s) het meest geschikt zijn om mee samen te werken. Hoe ver die samenwerking zal gaan en wat de gevolgen zijn, zal de kerkenraad eerst nog voorleggen aan de gemeente voordat zij een definitief besluit gaat nemen. Hopelijk kunnen we die gemeentevergadering binnenkort gaan houden.
Verderop in deze Linepraat vinden jullie de begrotingen van het college van diakenen en van het college van kerkrentmeesters voor dit jaar. Voor het dorp betekent dit o.a. dat er weer € 20.000,00 gereserveerd is in het Tsjerkefûns waaruit bijdragen aan projecten betaald kunnen worden. De werkgroep noemt elk jaar in Linepraat waar het geld in het voorgaande jaar aan is besteed.

Siep van Lingen, waarnemend scriba.

 

Cursus over Ubuntu/ ‘Mienskip’,
Vanaf februari is er een cursus over het boek ‘Lessen van Ubuntu’.
Met kerst overleed Desmond Tutu. De leider uit Zuid-Afrika die samen met Nelson Mandela tegen apartheid streed.  Ze wilden een nieuwe gemeenschap opbouwen. De manier waarop ze dit deden was met de filosofie van Ubuntu.  Zijn kleindochter schreef een boek, voor de wereld van nu. Het gaat over MIENSKIP. Hoe je met elkaar samen aan een goede en sociale samenleving bouwt. Als kleindochter van Nobelprijswinnaar Desmond Tutu had Mungi Ngomane dagelijks te maken met deze levensfilosofie uit Zuid-Afrika, de regenboognatie van haar grootvader en Nelson Mandela. De term komt uit het Xhosa en betekent dat iedereen verbonden is met elkaar. Een Afrikaans gezegde luidt: “Wijzen bouwen bruggen en dwazen bouwen muren”. Dus hoe leren we, in een tijd waarin mensen steeds meer van elkaar vervreemden, om bruggen te bouwen? Heb je belangstelling om mee te doen? Geef je dan op bij Liesbet Geijlvoet. De datums en tijden zullen we in overleg vastleggen. 0620613138/ e.geijlvoet@kpnplanet.nl


31 december 2021
Van de kerkenraad,

Ook in het afgelopen jaar was het lastig samenkomsten te houden. Net toen we dachten dat er weer meer mogelijk was, moesten we de gemeente-avond van 18 november j.l. aflasten. Op die avond hadden we iedereen graag bij willen praten over de toekomst van onze gemeente. Het dalende aantal belijdende leden die ingeschreven zijn in het Ledenregistratieprogramma (momenteel 14) betekent dat er nauwelijks een kerkenraad kan blijven bestaan. We zijn daarom begonnen met gesprekken met buurgemeentes om te kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Uiteindelijk zal er een kerkenraad moeten komen die sterk genoeg is om te behartigen waar wij ons nu ook voor inzetten: een kerk voor het dorp zijn en een plek bieden voor onze geloofsgemeenschap. Hoewel we met weinigen zijn, is het toch weer gelukt dat de diaconie het leed van de armsten in onze dorpen, in ons land en wereldwijd enigszins kon verzachten. De kerkrentmeesters hebben laten zien dat onze kerk hulp kan bieden als boeren iets aan natuurbeheer willen doen. Dat de kerkgebouwen goed onderhouden kunnen worden en dat door Tsjerkepaad, dankzij de vele vrijwilligers, weer veel belangstellenden onze monumentale kerken konden bekijken. Ook de vieringen op de Vijfde Zondag van de maanden zijn een welkome afwisseling van de gangbare kerkdiensten geweest.
Dan hebben we dit jaar afscheid moeten nemen van Wieke van Dellen als koster. Een week later vierden we dat Durk van Gorkum 60 jaar organist is.
Met aanpassingen kunnen we de kerkdiensten door laten gaan. Helaas is het door de avondlockdown niet meer mogelijk om avonddiensten te houden. Oudejaarsnacht zullen we daarom alleen de klokken laten horen om het nieuwe jaar in te luiden.
De kerkenraad van de Hervormde gemeente Reduzum-Idaerd spreekt voor het nieuwe jaar de wens uit dat we met God’s zegen omkijken naar elkaar en de wijde wereld om ons heen.

Siep van Lingen, waarnemend scriba.