Nieuws ROTO

 

It sil grif net as in ferrassing komme, dat dit jier de útfieringen fan ROTO neat wurde. We binne as bestjoer noch wol oan it tinken west oer in oare datum. Wy ha noch in kear by elkoar sitten en doe’t dochs besletten om ‘t in jier op te skowen. Dit jier sil der dan ek gjin stipers bydrage ôfskreuan wurde. Wy hoopje jimme allegear wer te sjen yn 2022.

Groetnis,

Bestjoer ROTO

Het zal vast niet als een verrassing komen, dat de uitvoeringen van ROTO dit jaar niks worden. We zijn als bestuur nog wel aan het nadenken geweest over een andere datum. We hebben nog een keer bij elkaar gezeten en toen toch besloten om het een jaar op te schuiven. Dit jaar zal er dan ook geen donateurs bijdrage afgeschreven worden. Wij hopen jullie allemaal weer te zien in 2022

Groetjes,

Bestuur ROTO

 


Roto kin net sûnder stipers. Wy binne dan ek alle minsken
tankber dat se ús elts jier wer stypje wolle.

Hjirmei kinne wy útfierings meitsje en ús stipe jaan oan toanielspilers, regisseurs, lûd- en ljocht en alles wat mei toaniel te meitsjen hat.

Omdat der hieltiid minder jildautomaten binne, wolle wy jimme no ek de mooglikheid jaan om it jild fia automatische incasso te regeljen.

Hjirfoar krije jimme de kommende wike in formulier foar yn de bus.

De kommende wike komme wy wer by de doarren del om it formulier of it jild op te heljen.
automatische incasso donateurs

Ek jimme kinne stiper fan Roto wurde foar mar € 7,50.Donateurs

Hjirmei hawwe jimme fry tagong foar de útfiering op 1, 2 en 3 maart.