Merkenijs

Secretariaat en contactpersoon:
Fenna Terpstra
Tel:06-22953188
Mail: rfi.merke@gmail.com
Vind ons leuk op Facebook


Griezelig lekker eten
De vrijdag van de merke, 2 september 2022, organiseert de merke commissie een culinaire markt. De merke commissie regelt kraampjes en een budget, waarmee jij hapjes maakt voor circa 100 personen. Wil je pannenkoeken bakken, pompoensoep, gebak of nasi maken, of weet je zelf een leuk gerecht? Doe dan mee!
Eten wat past in het thema zou leuk zijn, maar is geen verplichting.
Wil jij je opgeven om je kookkunsten te delen met dorpsgenoten? Dat kan via rfi.merke@gmail.com!STERKE JERKES SOCHT
De merkekommisje is wer drok oan ‘e gong foar de merke fan 2022. In spannend tema, bysûndere spultsjes, lekker iten en drinken én fansels fantastyske muzyk stean op de planning. It organisearjen fan in moaie merke komt wol goed, mar yn it merkewykein sels kinne wy wol wat ekstra sterke manlju en froulju brûke! Bygelyks foar it opbouwen, klearsetten en opromjen fan spul. Dat kinne wy net sûnder jim help!
Wolsto net yn de merkekommisje sels, mar liket it dy wol moai om ús yn it merkewykein in hântsje te helpen? Jou dy dan op fia rfi.merke@gmail.com! Wy sille tsjin dy tiid kontakt mei dy opnimme. Dyn help wurdt tige wurdearre!
Fansels meitsje wy oer it programma en de festiviteiten hieltyd mear bekend. Bliuw op ‘e hichte fia Facebook (@merke.rfi) en Instagram (@merkecommissie.rfi) en hâld fansels de Linepraat en Reduzum.com yn ‘e gaten!


STERKE JERKES GEZOCHT
De merkecommissie is weer druk bezig voor de merke van 2022. Een spannend thema, bijzondere spelletjes, lekker eten en drinken én natuurlijk fantastische muziek staan op de planning. Het organiseren van een mooie merke komt wel goed, maar in het merkeweekend zelf kunnen we wel wat extra sterke mannen en vrouwen gebruiken! Bijvoorbeeld voor het opbouwen, klaarzetten en opruimen van spul. Dat kunnen we niet zonder jullie hulp!
Wil jij niet in de merkecommissie zelf, maar lijkt het je wel mooi om ons in het merkeweekend een handje te helpen? Geef je dan op via rfi.merke@gmail.com! We zullen tegen die tijd contact met je opnemen. Jouw hulp wordt erg gewaardeerd!
Natuurlijk maken we over het programma en de festiviteiten steeds meer bekend. Blijf op de hoogte via Facebook (@merke.rfi) en Instagram (@merkecommissie.rfi) en houd natuurlijk de Linepraat en Reduzum.com in de gaten!