Harke van der Wal Onderwijsontwikkeling

harkevanderwallogoLegedyk 31
9008 TA Reduzum
06 51 36 83 89
harkevanderwal@ziggo.nl
postadres:
D.S. Bangmastrjitte 73
9008 TK Reduzum


“Harke van der Wal uitgeverij / onderwijsontwikkeling” stiet op het nammebuordsje oan de muorre fan it Griene Krúsgebou oan de Legedyk yn Reduzum. It bedriuw fan Harke van der Wal is begûn mei it skriuwen en útjaan fan it boek 1001 Korfbaloefeningen. Dit boek waard letter folge troch Korfbal 2000. Beide boeken binne “klassiekers” yn it kuorbalwereldsje wurden.De measte aktiviteiten lizze no op it flak fan it meitsjen fan praktyksimulaasjes en oare learmiddels foar de sektor ekonomy fan it MBO. Dit bart meastal yn gearwurking mei Stichting Praktijkleren.
Wa’t nijsgjirrich is nei wat dêr allegear útfûn wurdt yn it Griene Krúsgebou op nûmer 31 oan de Legedyk, dy moat mar ris delkomme. Bygelyks nei ôfrin fan it “bloed-prikken”, alle freeds om 9.30 oere.
Routebeschrijving
Het kantoor van Harke van der Wal Uitgeverij en Onderwijsontwikkeling aan de Legedyk 31 te Reduzum is als volgt te bereiken.Vanuit het zuiden:

  • bij Heerenveen de A32 nemen richting Leeuwardengroenekruisgebouw
  • na circa 20 km de afslag Sneek/Reduzum nemen (N354),
  • na plm. 2 km. 1e weg rechts richting Reduzum,
  • na plm. 1 km. 1e weg rechts het dorp in rijden (=Haedstrjitte),
  • dan derde weg linksaf (vlak na het café en vlak voor de kerk).

U bent nu op de Legedyk. Nummer 31 is het laatste pand aan de linkerkant, het voormalige Groene Kruisgebouw, tegenover de begraafplaats.