Volleyballers winne Murphy’s quiz

Wie it selskennis fan ‘keal en feal’ dat se harsels net de namme ‘wiis en griis’ joegen? En hat Mary Poppins Reduzum.com nekt? Witte de ‘beesten’ wol wat foar fleis Reinder Sixma yn de kúp hat? We sille it nea witte, of it moat in fraach wurde foar de folgjende edysje fan Murphy’s quiz.