Viva la France

It skjinmeitsjen moast hjoed efkes mei de Frânske slach. Elk woe ommers nei de optocht sjen foar dat it matinee los koe. De Moulin Rouge, Euro Disney, Allo Allo, de gele trui winners fan Tour de France. Frank en Rijk woene dit barren fansels net misse.