VIP-behanneling foar lytste keunstners

Yn desimber wie der by Kapsalon Papillot in kleurplaatwedstryd. In fakkundige sjuery hat út de rom tweintich ynstjoeringen fjouwer winners keazen. De winners, Nadine van der Meulen, Janne-Rinske Bokma, Tjitse en Rinske Wenselaar krigen fan Klaske Tigchelaar in echte VIP-behanneling.