Vincentius van Saragossa

Yn ús doarp stiet ien tsjerke, de Sint Vincentiustsjerke. St.Vincentius is ûnder oare patroan fan wynboeren en seelju. Mar wa wie dizze martelder dy’t ek de patroanhillige is fan Reduzum. Yn de pylgeralmanak fine jo ek in soad wijsheden oer dizze hillige. Sa as “Sint Vincentius zonneschijn, brengt veel koorn en goede wijn”