Versmarkt wer fan start!

Eltse lêste freed fan de moanne, fan 14.00 ôf, binne der wer (h)earlike produkten te krijen op de Versmarkt bij ‘Iel en mear’. Ferskate oanbieders komme dêr mei harren oanbod.
Dus de lêste freed fan de moanne efkes nei it Swin, net allinnich foar iel, mar foar folle mear.
Oant freed!