Ferlotting K. V. Jan Reitsma

De prizen fan de ferlotting fan K.v. Jan Reitsma binne ôf te heljen by Myja Zijlstra, Haedstrjitte 48. Graach eefkes belje yn it foar 0566-602434. Dit kin oant ein septimber 2021.
De ballonfeart (grien 508), it bierpakket (blau 968), 1 ferienigngspakket (rose 488) én de ûnderhâldsset foar de fyts (rose 328) binne al fersein. 
Allegear tige tank foar it keapjen fan de lotten en fanselts elk dy t op hokker wize in bydrage levere hat; bedankt 👍🏻