Valentijnsdei

It hie groep 7/8 fan de TDS hjoed aardich yn ‘e besnijing: Valentijnsdei. Guon fûnen lok yn de leafde, oan guon bern gie it lok dizze kear foarby.
Foar de bern dy’t gjin Valentijnsattinsje krigen ha, dy kinne altiden noch laitsje (as gûle) mei de nije gedichtenbondel fan Baukje Wytsma, Snot en triennen.