Utwreiding yn Friens

Yn de simmer fan 2000 is de lêste nijbou wenning yn Friens bouwt. Sûnt 16 jier wurdt Friens no útwreide mei in nije wenning. It doarp telt no 30 wenningen.
Der wurdt wurke oan in nije bedriuwsloads mei in wenning ûnder itselde dak. Juster ha se hjir fan it heechste punt berikt.
Ek wurdt der noch wurke oan oare grutte ferbouwings fan twa wenningen. Dus ien en al bedriuwichheid rûn bouput Friens