Utswaai party

Wêr sille jim dizze simmer hinne mei fakânsje? La Gardenia, Tuinesie as wie jim bestimming earne oars yn Verwegistan? Of bliuwe we mei syn allen gesellich thus?
Mei leuke aktiviteiten foar jong en âld kinne jimme sneon 15 july fanôf 17.00 oant 21.00 op de útswaaiparty efkes byprate.