Utstel lede-riderij

De lede-estafette dy’t foar jûn op it programma stie, giet net troch, mar sil moarntejûn ferriden wurde.