Utslach referendum

Op it Stimburo Reduzum binne juster 374 stimmen útbrocht (fan de krapoan 1000).
Foar 159
Tsjin 210
Blanko 4
Unjildich 1
Hjir stean de foarlopige útslaggen fan de gemeente Ljouwert.