Utslach Provinsjale Steateferkiezings

De stimmen binne teld. De opkomst wie heger dan fan te foaren tocht waard. Hjir fine jim de foarlopige útslach fan de stimburo’s fan de gemeente Boarnsterhim.