Utrikking cheque Bûtengewoan Berikber

Justerjûn stie as punt fjouwer op de agenda fan de jier fergadering de útrikking fan de cheque bûtengewoan berikber. Daan en Richard wienen nei Friens kommen om dizze cheque te oerhandigjen oan Pl.Belang. Oftredend foarsitter Sjoerd Hofstee hat de cheque yn ûntfangst nommen.